Hwasung Construction ENG

​회 사 소 개

About  Hwasung Construction ENG

화성건설이엔지는 도전과 창의적 경영을 통하여

차별화된 서비스로 고객에게 최고의 가치와 만족을 제공하고 있습니다.

변화를 두려워하지 않는 기업 화성건설이엔지는 건설산업의 발전을 위해 항상 노력하겠습니다.

​회   사   명                           주식회사 화성건설이엔지  (Hwasung Construction ENG Co.,Ltd.)

​사 업 종 목                                                     비계 구조물 설치 및 해체 外 

대 표 이 사                      이       순       호

자    본    금                                          200백만원    

임 직 원 수               사무직  :  15명,          기술직  :  25명,          안전관리  :  8명,          기능직  :  약 600명

사   업   장                   본           사    :    경기도 평택시 지제로 133   A동 201호 (지제동)

                                   이 천  지 사    :    경기도 이천시 대산로 247번길 42-26

                                   안 성  지 사    :    경기도 안성시 양성면 덕봉서원로 (동항리 774)

                                   베트남 법인    :     No 03LK7, HUDLAND area, Nguyen Cao street,

                                                              Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh province, Viet Nam

                                   중 국  법 인    :     Room 10951,Unit 1, Building 3, Yicuiyuan phase 2,Tangyan South Road No.11,

                                                              High-tech Industries Development Zone, Xi'an, Shaanxi

                                   홈페이지        :     https://hwasungcons.com

회 사 설 립                       04.  Jun.   2007

​법 인 전 환                       31.  Aug.  2011

HSCE

본사 : 경기도 평택시 지제로 133  A동 201호

TEL   : 031 - 613 - 0422     FAX : 031 - 613 - 0423    E-Mail : hoo780@hanmail.net

COPYRIGHT(C) 2017 HWASUNG CONSTRUCTION ENG CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ​

​주식회사 화성건설이엔지

Hwasung Construction ENG CO.,LTD.