top of page

포트폴리오

Hwasung Construction ENG Portfolio

Hwasung Construction ENG

Hwasung Construction ENG   Portfolio

  삼성 반도체 평택  P - PJT

  삼성 디스플레이 아산 (탕정)

  SK 하이닉스 이천 M16,  청주 M15

  영종도 인천공항 제2 여객터미널 티켓팅홀​, 확장공사

bottom of page